Wettelijk bepalingen

Het e-ticket is onderheving aan de algemene verkoopsvoorwaarden van Agimont Adventureen de hierna volgende voorwaarden, die u aanvaard heeft bij de aankoop van dit ticket:

Het Agimont Adventure ticket is slechts geldig indien het ticket is afgedrukt op een zowel aan de voor- als achterzijde leeg wit A4 blad.

De toegang tot het park is onderheving aan een geldigheidscontrole van uw ticket. Deze is slechts geldig op de datum en volgens de voorwaarden die op dit ticket vermeld staan.

Een goede afdrukkwaliteit is vereist. Gedeeltelijk afgedrukte, bevlekte, beschadigde of onleesbare tickets worden niet geaccepteerd en zijn geen geldig toegangsbewijs. Indien uw ticket beschadigd is of de afdruk van slechte kwaliteit is, dient u uw .pdf- of .jpg-document opnieuw af te drukken.

Om de afdrukkwaliteit te verifiëren, dient u te controleren of de schriftelijke informatie en de barcode op het ticket leesbaar zijn.

Dit toegangsticket kan in geen geval teruggenomen, geruild of vergoed worden, ook niet in geval van onbeschikbaarheid van het geheel of een gedeelte van de infrastructuur van Agimont  tengevolge van onder andere weersomstandigheden of technische redenen.

De toegang tot Agimont  is op drukke dagen niet gegarandeerd.

Dit toegangsticket is strikt persoonlijk en mag niet doorverkocht worden. U dient bij de controles in het bezit te zijn van een officieel, geldig identiteitsbewijs met foto.

Tijdens uw bezoek dient u zich te houden aan de gedragsregels die door de organisator zijn vastgesteld. Bovendien impliceert de aankoop van dit ticket de aanvaarding van het intern parkreglement van Agimont , dat uithangt aan de ingang van het park. Agimont  is niet verantwoordelijk voor: afwijkingen die optreden tijdens het bestellen, behandelen of afdrukken van het ticket of als gevolg van nalatigheid in het geval van verlies, diefstal of misbruik van het ticket.

Het is ten strengste verboden een ticket te reproduceren of te kopiëren of te vervalsen, van welke manier ook. De persoon die het ticket reproduceert heeft en de gebruiker van de kopie van het ticket kunnen strafrechtelijk vervolgd worden.

Bij het niet-naleven van de hierboven vermelde voorwaarden zal dit ticket als ongeldig beschouwd worden.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

 

Het park Agimont  is een filiaal van Agimont  Adventure, . De overeenkomsten die afgesloten worden via de site van Agimont  worden rechtstreeks afgesloten met Agimont  Adventure. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de site van Agimont  Adventure afgesloten worden tussen Agimont  Adventure en derden, onder voorbehoud van artikel 4 § 4 en van artikels 6 en 8 die niet van toepassing zijn op professionele kopers. Als de overeenkomst afgesloten wordt met een consument, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing als het gaat om een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 77, §1, 1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Bijgevolg zijn onderhavige voorwaarden niet van toepassing als de twee partijen elkaar in de fase vóór de afsluiting van de overeenkomst fysiek moeten ontmoeten.

 

Artikel 2 - Definities

 

De verkoper is Agimont  Adventure

dénomination sociale : Cuylits Jan 

 

Tva : Be 0722 484 803

 

Adres de facturation:

Rue Du Manoir 1 

5544 Agimont

Belgie

 

 

Tel: 0472699286

e-mail de contact : info@agimont.be

De koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper. De consument wordt gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten aangeboden door Givet adventure verwerft of gebruikt. De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon die niet in de definitie van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 kadert. Artikel 4 § 4 en de artikels 6 en 8 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de professionele kopers.

 

Artikel 3 - Aanbod

 

De informatie over de producten of diensten die te koop zijn op de site van Agimont  adventure, vormt een verkoopaanbod. Behoudens expliciete andersluidende vermelding is het aanbod geldig zolang het op de website staat. Agimont  adventure is evenwel niet gehouden tot aanbiedingen die, om redenen buiten zijn wil, fouten zouden bevatten.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 

§ 1. Te volgen stappen om de overeenkomst af te sluiten Om een verkoopovereenkomst af te sluiten, moet de koper de zes bestelstappen doorlopen: - 1ste stap "On-line aankoop": de koper selecteert het (de) product(en) of de dienst(en), en de gewenste hoeveelheid. - 2de stap: "Inschrijving": de koper identificeert zich aan de hand van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als hij nog niet geïdentificeerd is, vult hij een formulier in. - 3de stap: "Profiel(en) van de begunstigde(n)": de koper verstrekt gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling. Hij moet een foto bijvoegen van de begunstigden van de passes/toegangskaarten voor het park: hij kiest uit meerdere mogelijkheden om de foto's over te maken (onmiddellijke upload, upload binnen een termijn van 7 dagen, verzending per post, afgifte aan het loket). - 4de stap: "Levering": de koper opteert voor een levering via gewone post, via expreskoerier of via afhaling aan het loket. De verzending per gewone post en de afhaling aan het loket zijn gratis voor de koper, terwijl de koper zelf de kosten draagt voor de verzending via expreskoerier. Met elk type van levering stemt een termijn overeen die vermeld wordt op de site. - 5de stap: "Samenvatting": * Er verschijnt een samenvatting van de bestelling, met de volgende elementen: nummer van de bestelling, gekocht(e) product(en)/dienst(en), totale prijs, adres en leveringsmodaliteiten; * De koper moet de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden, waarnaar een hyperlink beschikbaar is; * De koper kan zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". Hij kan zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram "Terug". - 6de stap: "Betaling": de koper selecteert zijn betalingswijze. De bankgegevens die hij verstrekt, worden rechtstreeks doorgestuurd naar het bedrijf Ogone dat de on-line betalingen beheert en beveiligt. Givet adventure neemt geen kennis van de gegevens met betrekking tot de betaling. De koper wordt via een bericht verwittigd of zijn betaling aanvaard of geweigerd is. De stappen om een overeenkomst af te sluiten worden aangeboden in de volgende talen: Frans, Nederlands, Engels. § 2. Toestemming van de koper De toestemming van de koper wordt gegeven op een samenvattende pagina die afgebeeld wordt in stap 5: in deze stap kan hij eventuele fouten corrigeren en zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram "ja, ik bevestig mijn bestelling". § 3. Moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten De overeenkomst wordt beschouwd te zijn afgesloten op het moment dat de verkoper de bevestiging van de bestelling van de koper ontvangt. § 4. Verzending van een bevestiging Uiterlijk op het moment van de levering verstuurt de verkoper naar de consument een bevestiging van zijn bestelling met de volgende elementen: * naam en adres van de verkoper, * prijs van het (de) gekochte product(en) of de gekochte dienst(en), inclusief leveringskosten, * leveringswijze en leveringsadres.

 

Artikel 5 - Elektronische bewijsmiddelen

 

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in informaticasystemen.

 

Artikel 6 - Betaling

 

De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met behulp van een door Sofort toegestaan betalingsmiddel. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door het bedrijf Sofort. De gegevens met betrekking tot de betaling worden niet overgemaakt aan Givet adventure. Agimont adventure wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het on-line betaalproces. Na het betaalproces ontvangt de koper een bevestigingsbericht of een verzoek om de betaalprocedure te herhalen ingeval van een probleem.

 

Artikel 7 - Terugbetalingsbeleid

 

Wijzigingen in reserveringen zijn niet mogelijk. Een datum kan na het maken van een reservering niet meer gewijzigd worden. 
Terugbetaling van ticket of waarborg is niet mogelijk.
 

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

De regels betreffende de naleving van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens worden beschreven in het privacy policy.