Het e-ticket is onderworpen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 waarbij bepaalde overeenkomsten op afstand voor het verstrekken van diensten inzake logies, vervoer, restauratie en vrijetijdsbesteding worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Belgisch Staatsblad van 3 december 2002) en aan de volgende bijzondere voorwaarden, die u hebt aanvaard vóór de aankoop van het ticket:

Het toegangsticket voor Agimont Adventure is alleen geldig als het is afgedrukt op wit A4-papier, aan beide zijden blanco. Bij de toegang tot het park wordt de geldigheid van uw ticket gecontroleerd. Drukwerk van goede kwaliteit is vereist. Gedeeltelijk afgedrukte, bevuilde, beschadigde of onleesbare tickets worden niet geaccepteerd en worden als ongeldig beschouwd. In geval van een incident of slechte afdrukkwaliteit moet u uw .pdf- of .jpg-bestand opnieuw afdrukken. Om de kwaliteit van de afdruk te controleren, controleert u of de informatie op het ticket en de streepjescode leesbaar zijn. Het ticket Citadelle – Givet kan in geen geval worden teruggenomen, geruild of terugbetaald, ook niet als het materiaal van Agimont Adventure geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is wegens slecht weer of technische incidenten. Het ticket Citadelle – Givet is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het Agimont Adventure ticket is enkel geldig op de datum en onder de voorwaarden vermeld op het ticket. De aankoop van dit ticket impliceert de aanvaarding van het huishoudelijk reglement van het park. Agimont Adventure wijst alle verantwoordelijkheid af: voor anomalieën die zich kunnen voordoen tijdens de bestelling, de verwerking of het afdrukken van het ticket Citadelle – Givet, voor zover deze niet opzettelijk of door nalatigheid werden veroorzaakt, in geval van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van het ticket. Het is ten strengste verboden een ticket van Agimont Adventure te reproduceren, te dupliceren of te vervalsen, op welke manier dan ook. De reproductie van het ticket en het gebruik van een kopie van het ticket zijn strafbaar. Bij niet-naleving van alle bovenstaande regels wordt het ticket als ongeldig beschouwd.

Artikel 1 – Toepassingsgebied.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten via de website van Agimont Adventure en derden, onder voorbehoud van artikel 4 § 4 en de artikelen 6 en 8 die niet van toepassing zijn op de professionele koper.

Indien de overeenkomst wordt gesloten met een consument, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden slechts van toepassing indien het gaat om een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 77, §1, 1° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Bijgevolg zijn deze voorwaarden niet van toepassing indien beide partijen elkaar in de precontractuele fase persoonlijk ontmoeten.

Artikel 2 – Definities

De verkoper is

Agimont Adventure
Dénomination sociale : Cuylits Jan

BTW : Be 0722 484 803

Adresse de facturation:

Rue Du Manoir, 1
5544 Agimont
Belgique

Tel: 0472699286

E-mail de contact : info@agimont.be

De koper is hetzij een consument, hetzij een professionele koper.

De consument wordt gedefinieerd (in de zin van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument) als iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten of diensten aangeboden door Givet adventure verwerft of gebruikt.

De professionele koper wordt gedefinieerd als iedere persoon die niet in de definitie van artikel 1, 7° van de wet van 14 juli 1991 kadert.

Artikel 4 § 4 en de artikels 6 en 8 van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de professionele kopers.

Artikel 3 – Aanbod

De informatie over de producten of diensten die te koop zijn op de site van Agimont adventure, vormt een verkoopaanbod. Behoudens expliciete andersluidende vermelding is het aanbod geldig zolang het op de website staat Agimont adventure is evenwel niet gehouden tot aanbiedingen die, om redenen buiten zijn wil, fouten zouden bevatten.

Agimont Adventure kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een aanbod dat, om redenen buiten haar wil, fouten bevat.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

§ 1. Te volgen stappen om de overeenkomst af te sluiten

Om een verkoopovereenkomst af te sluiten, moet de koper de zes bestelstappen doorlopen: –

1ste stap “On-line aankoop”: de koper selecteert het (de) product(en) of de dienst(en), en de gewenste hoeveelheid.

2de stap: “Inschrijving”: de koper identificeert zich aan de hand van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als hij nog niet geïdentificeerd is, vult hij een formulier in

– 3de stap: “Profiel(en) van de begunstigde(n)”: de koper verstrekt gegevens over de andere bestemmelingen van de bestelling. Hij moet een foto bijvoegen van de begunstigden van de passes/toegangskaarten voor het park: hij kiest uit meerdere mogelijkheden om de foto’s over te maken (onmiddellijke upload, upload binnen een termijn van 7 dagen, verzending per post, afgifte aan het loket).

– 4de stap: “Levering”: de koper opteert voor een levering via gewone post, via expreskoerier of via afhaling aan het loket. De verzending per gewone post en de afhaling aan het loket zijn gratis voor de koper, terwijl de koper zelf de kosten draagt voor de verzending via expreskoerier. Met elk type van levering stemt een termijn overeen die vermeld wordt op de site. –

5de stap: “Samenvatting”:

Er verschijnt een samenvatting van de bestelling, met de volgende elementen: nummer van de bestelling, gekocht(e) product(en)/dienst(en), totale prijs, adres en leveringsmodaliteiten;

* De koper moet de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden, waarnaar een hyperlink beschikbaar is; * De koper kan zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram “ja, ik bevestig mijn bestelling”

Hij kan zijn bestelling wijzigen door te klikken op het pictogram “Terug”.

– 6de stap: “Betaling”: de koper selecteert zijn betalingswijze. De bankgegevens die hij verstrekt, worden rechtstreeks doorgestuurd naar het bedrijf Ogone dat de on-line betalingen beheert en beveiligt. Agimont adventure neemt geen kennis van de gegevens met betrekking tot de betaling. De koper wordt via een bericht verwittigd of zijn betaling aanvaard of geweigerd is e stappen om een overeenkomst af te sluiten worden aangeboden in de volgende talen

Frans, Nederlands, Engels.

§ 2. Toestemming van de koper

De toestemming van de koper wordt gegeven op een samenvattende pagina die afgebeeld wordt in stap 5: in deze stap kan hij eventuele fouten corrigeren en zijn bestelling bevestigen door te klikken op het pictogram “ja, ik bevestig mijn bestelling”

§ 3. Moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten

De overeenkomst wordt beschouwd te zijn afgesloten op het moment dat de verkoper de bevestiging van de bestelling van de koper ontvangt

§ 4. Verzending van een bevestiging

Uiterlijk op het moment van de levering verstuurt de verkoper naar de consument een bevestiging van zijn bestelling met de volgende elementen

* naam en adres van de verkoper, * prijs van het (de) gekochte product(en) of de gekochte dienst(en), inclusief leveringskosten, * leveringswijze en leveringsadres.

Artikel 5 – Elektronische bewijsmiddelen

In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen de elektronische bewijsmiddelen, zoals de e-mails en de registraties in informaticasystemen.

Artikel 6 – Betaling

De koper betaalt de prijs van zijn aankopen met behulp van een door Sofort toegestaan betalingsmiddel. De betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door het bedrijf Sofort.

De gegevens met betrekking tot de betaling worden niet overgemaakt aan Givet adventure

Agimont adventure wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het on-line betaalproces. Na het betaalproces ontvangt de koper een bevestigingsbericht of een verzoek om de betaalprocedure te herhalen ingeval van een probleem.

Artikel 7 – Terugbetalingsbeleid

Wijzigingen in reserveringen zijn niet mogelijk. Een datum kan na het maken van een reservering niet meer gewijzigd worden.

Terugbetaling van ticket of waarborg is niet mogelijk.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De regels betreffende de naleving van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgebonden gegevens worden beschreven in het privacy policy.